ข้อกำหนดการใช้งาน

ORO FINTECH LTD (“บริษัท”) ได้จัดตั้งขึ้น และลงทะเบียนภายใต้กฎหมายของเซเชลส์ หมายเลขการจัดตั้ง 8425077-1 บริษัทได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานบริการทางการเงินของเซเชลส์ พร้อมด้วยหมายเลขใบอนุญาตของผู้ค้าหลักทรัพย์ SD046

การใช้งานเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ แบบฟอร์มข้อตกลง และข้อบังคับในส่วนของลูกค้า:

ข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์

ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้มีพื้นฐานจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งเหล่านั้น ซึ่งพร้อมใช้งาน และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงรายงาน และหรือแหล่งที่เชื่อถือได้อื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ให้มาไม่ได้รบการตรวจสอบความถูกต้อง และหรือไม่ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท ดังนั้นบริษัทจะไม่ทำการรับรองว่าข้อมูลแสดงอยู่นั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเชื่อถือได้

ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทจะไม่รับผิด และหรือรับผิดในทุกกรณีต่อความเสียหาย และ หรือการสูญเสีย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซ ต์และ หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งแสดงในปัจจุบัน อีกทั้งไม่รับผิดต่อฟังก์ชั่นที่ทำงานผิดพลาด ความไม่พร้อมใช้งานและหรือปัจจัยอื่นใดซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์และบริการที่หลากหลายในปัจจุบันทำงานอย่างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต และหรือของคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหรือคอมพิวเตอร์ของลูกค้า

หากข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ และข้อมูลที่ถูกบันทึกในหนังสือของบริษัทมีความขัดแย้ง และหรือใช้งานได้ไม่ดีกับหนังสือดังกล่าว จะถือว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกในหนังสือของบริษัทได้รับการยอมรับว่าถูกต้องกว่า บริษัทจะไม่รับผิดและหรือรับผิดในทุกกรณีต่อความเสียหาย และหรือการสูญเสีย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าพึ่งพาเว็บไซต์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ แสดงอยู่บนเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงตัวเว็บไซต์เอง) บางโปรแกรม และโปรแกรมทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ และใช้งานผ่านพวกมันได้ และองค์ประกอบเพิ่มยกเลิกทั้งหมดซึ่งโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ จะอยู่ภายใต้และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เราอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยความสุจริต ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการใช้งานส่งผลกระทบต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การคัดลอก การเปลี่ยนแปลง การแจกจ่าย และการกระทำเพื่อใช้งานการค้าจากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ในแง่ของการค้า การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัทสงวนสิทธิ์ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวทุกเมื่อเพื่อกระทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติม และหรือยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ ของการใช้งาน และ หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ หรือยกเลิกการให้บริการจากบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะไม่ร้องเรียนหรืออ้างสิทธิ์จากความเสียหาย และ หรือเรียกร้องค่าชดเชยที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการยกเลิกต่าง ๆ ดังกล่าว

แนวทางการต่อต้านการฟอกเงิน และบทบัญญัติของเอกสาร

การตรวจสอบความถูกต้องการยืนยันตัวตนของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของบริษัท เพื่อการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น และระหว่างประเทศ หลังจากการลงทะเบียนและภายใน 15 วันจากการเปิดใช้งานบัญชีการซื้อขาย ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริงเพื่อการยืนยันตัวตน และเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการยืนยันตัวตนของลูกค้า

ข้อมูลการยืนยันตัวตน ในกรณีของบุคคลธรรมดาจะต้องมีหลักฐานของการยืนยันตัวตนและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการยืนยันตัวตน ลูกค้าจะต้องส่งหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังใช้งาน ลูกค้าจะต้องส่งใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ หรือค่าไฟฟ้าเพื่อการตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า นอกจากข้อมูลการยืนยันตัวตนแล้วข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นข้อมูลที่จำเป็น ในกรณีของนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองของบริษัทส่งมาร่วมกับข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ

การไม่ปฏิบัติตามคำร้องข้อที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บัญชีของลูกค้าถูกบล็อกทันทีจนกว่าลูกค้าจะส่งดังกล่าวให้บริษัท ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทโดยเร็วที่สุดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการระบุตัวตน สำหรับข้อมูล หรือคำถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสถานะของลูกค้า กรุณาติดต่อเราที่อีเมล [email protected].

การใช้งานโปรแกรมของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีและอนุญาตให้ดาวน์โหลด และใช้งานโปรแกรมซึ่งไม่ได้ผลิต และ หรือแจกจ่ายโดยบริษัท (“โปรแกรมบุคคลที่สาม”) และโปรแกรมซึ่งผลิต และแจกจ่ายโดยบริษัท บริษัท และหรือผู้ผลิตโปรแกรมบุคคลที่สามจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความเสียาหายซึ่งอาจเกิดจากการดาวน์โหลด และ หรือการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวซึ่งพร้อมให้บริการเพื่อการดาวน์โหลด และ หรือเพื่อใช้งานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เงื่อนไขของการใช้งานเหล่านี้ออกร่วมกับข้อตกลง และเงื่อนไข (ข้อตกลงของลูกค้า) ได้รับการยอมรับโดยลูกค้าซึ่งมีการลงลายมือชื่อลงในแบบฟอร์มระหว่างบริษัท และลูกค้า เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลง และเพิกถอนเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในสัญญาดังกล่าวในทุกกรณี