สัญญาณ

โปรดรับทราบว่าความคิดเห็นที่มีอยู่ในสัญญาณการซื้อขายไม่ใช่ และไม่ได้ทำขึ้นโดย และไม่ได้เป็นความคิดเห็นของ แต่เป็นการสะท้อนการตัดสินใจปัจจุบันจากบุคคลที่สามที่เป็นอิสระแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรได้รับการตีความใด ๆ ทั้งอย่างชัดเจนหรือมีนัยยะ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมว่าเป็นคำปรึกษา คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน