ประกาศคำเตือนความเสี่ยง

ORO FINTECH LTD. คือบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและลงทะเบียนภายใต้กฎหมายของเซเชลส์ หมายเลขบริษัท 8425077-1 สำนักงานที่ลงทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่ที่ Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex Mont Fleuri, Mahe, Seychelles บริษัทได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานบริการทางการเงินของเซเชลส์ พร้อมด้วยหมายเลขของผู้ค้าหลักทรัพย์ SD046.

 1. คำเตือนความเสี่ยง

  ลูกค้าเห็นด้วยในที่นี้ว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของพวกเขา

  เป็นไปได้ที่ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจำนวนมากทั้งหมด หรือทั้งหมดจากเงินลงทุนเริ่มต้น และด้วยเหตุนี้ ลูกค้าต้องตระหนักเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออปชันดิจิตอล และต้องมองหาคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือมีคำถาม

  1. ประกาศฉบับนี้มีให้แก่ลูกค้าทั้งหมดทุกราย และผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดต้องอ่านเนื้อหาของประกาศอย่างรอบคอบ วัตถุประสงค์ของคำเตือนเพื่อการอธิบาย ข้อตกลงที่ยุติธรรม ชัดเจน และทั่วไป ลักษณะทั่วไปของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน ลูกค้าต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นก่อให้เกิดโอกาสของการสูญเสียเงินขณะกำลังซื้อขาย การเปิดเผยครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล และต้องไม่ถือว่าเป็นรายการของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

 2. ความเสี่ยงทั่วไป

  ORO FINTECH LTD. แจ้งและเตือนลูกค้าให้ทราบเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่ยังไม่ครบถ้วนดังต่อไปนี้:

  1. เงินลงทุนเริ่มต้นของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า และหรือมูลค่าของและหรือเงินใด ๆ ที่ลงทุนโดยลูกค้าในตราสารทางการเงิน ไม่สามารถและไม่ได้รับการรับประกันจาก ORO FINTECH LTD.

  2. ลูกค้ายอมรับว่ามูลค่าของการลงทุนใด ๆ ในเครื่องทาการเงินอาจมีความผันผวนขึ้นหรือลง และยอมรับอีกด้วยว่าเป็นไปได้ที่การลงทุนในเวลาใดก็ตาม อาจทำให้ไม่มีมูลค่าแม้ว่ามีข้อมูลใด ๆ (ที่ขัดแย้งหรือเป็นอย่างอื่น) ซึ่งอาจถูกนำเสนอโดย ORO FINTECH LTD. ได้ทุกเมื่อ

  3. ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่รู้กันว่าเป็นผลการดำเนินงานก่อนหน้านี้ของตราสารทางการเงินไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินเงินในปัจจุบันและหรือในอนาคตอย่างสิ้นเชิง การใช้ข้อมูลตามประวัติไม่ใช่จำนวนเงินที่ผูกพันหรือการคาดการณ์ที่ปลอดภัยของการดำเนินงานในปัจจุบันและหรือในอนาคตของตราสารทางการเงินซึ่งได้อ้างอิงถึงในข้อมูลดังกล่าว

  4. ORO FINTECH LTD. แนะนำแก่ลูกค้าว่าธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบริการของเราอาจเป็นไปในลักษณะการเก็งกำไร ดังนั้นลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น

  5. ลูกค้ารับทราบว่ามีหลายกรณีที่เครื่องมือทางการอาจขาดสภาพคล่องโดยเฉียบพลัน (เช่น เป็นผลลัพธ์มาจากอุปสงค์ที่ลดลง) ลูกค้ายังรับรู้อีกด้วยว่าในกรณีดังกล่าวลูกค้าอาจไม่อยู่ในตำแหน่งเพื่อขายตราสารทางการเงินดังกล่าว และไม่แม้แต่ได้รับข้อมูลอย่างง่ายดายเกี่ยวกับมูลค่า และหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

  6. เมื่อตราสารทางการเงินได้ถูกซื้อขายเป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินของประเทศที่ลูกค้าได้อยู่อาศัย ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของอัตรการแลกเปลี่ยนอาจส่งผลในทางลบต่อมูลค่า ราคา และการดำเนินงานของตราสารทางการเงิน

  7. ลูกค้าได้รับการแนะนำว่าการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้ออาจเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขของบางตลาด นอกจากนี้ ORO FINTECH LTD. แนะนำลูกค้าว่า ORO FINTECH LTD. สามารถติดต่อผ่านธนาคาร และโบรกเกอร์ซึ่งอาจสนใจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของลูกค้า

 3. การเรียกเก็บเงิน และภาษี

  1. เราแนะนำลูกค้าว่าความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และปัจจัยอื่น ๆ สามารถนำความเสี่ยงมายังการซื้อขายของตราสารทางการเงิน ซึ่งอาจหรือกลายเป็นภาษีและหรือภาระอื่นใด ORO FINTECH LTD. ไม่สามารถและไม่รับประกันว่าลูกค้าจะไม่ต้องเสียภาษี และหรือภาระอื่นใด ลูกค้าได้รับการแนะนำว่าภาษีและ หรือภาระอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายจะต้องอยู่ในความรับผิดของลูกค้า

  2. ORO FINTECH LTD. แนะนำอย่างยิ่งว่าให้ลูกค้ารายละเอียดของค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด รวมถึงการเรียกเก็บเงินซึ่งลูกค้าจะต้องรับผิดชอบล่วงหน้าก่อนการเริ่มต้นซื้อขาย ในกรณีที่การเรียกเก็บเงินนั้นไม่ได้แสดงอยู่ในเงื่อนไขของเงิน (เช่น แสดงเป็นค่าสเปรดที่กำลังจัดการ) ลูกค้าจะต้องขอคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกเก็บในแง่ความหมายของเงื่อนไขของเงินที่ได้รับการระบุ

  ตามกฎข้อบังคับในปัจจุบัน ORO FINTECH LTD. อาจต้องเก็บเงินของลูกค้าไว้ในบัญชีซึ่งแยกต่างหากจากลูกค้ารายอื่น รวมถึงแยกจากบัญชีของ ORO FINTECH LTD. ลูกค้าจะได้รับคำเตือนอย่างชัดเจนว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จากการกระทำนี้

 4. ความเสี่ยงทางเทคนิค

  1. เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับระบบ (เช่น ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (อินเทอร์เน็ต / เซิร์ฟเวอร์)) ผลลัพธ์ของความล้มเหลวของระบบอาจทำให้คำสั่งซื้อไม่ได้รับการดำเนินการตามคำสั่งตามขั้นตอน หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งเลยแม้แต่น้อย ORO FINTECH LTD. ไม่สามารถ และจะไม่รับผิดต่อกรณีของความล้มเหลวดังกล่าว

  2. ลูกค้าได้รับการแนะนำว่าเป็นผู้รับผิดสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ ในการขาดทุนที่มีสาเหตุจากความล้มเหลวของข้อมูล การสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ

  3. เมื่อบุคคลที่สามมีการเข้าถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลส่วนบุคคล ORO FINTECH LTD. จะไม่มีส่วนรับผิดชอบ
   เมื่อมีการส่งต่อข้อมูลระหว่าง ORO FINTECH LTD. หรือบุคคลอื่นใดด้วยการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของเครือข่ายการสื่อสารอื่น ๆ โทรศัพท์ หรือช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

  4. ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสที่ถูกส่งต่อทางอีเมล จะไม่ได้รับปกป้องจากการเข้าถืงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

  5. ลูกค้าให้ความสนใจมากเกินไปสำหรับช่วงเวลาที่มีการใช้งานเกินพิกัด ดังนั้นลูกค้าอาจพบปัญหาในการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย

  6. ลูกค้ารับทราบว่าอินเทอร์เน็ตอาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ และหรือระบบการซื้อขายของ ORO FINTECH LTD. รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสัญญาณที่ถูกรบกวนหรือไม่มีสัญญาณ ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ และการขาดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ORO FINTECH LTD. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการขาดทุนที่มีผลมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือต่อการขาดทุน ต้นทุน หนี้สิน หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขาดทุนของกำไร) ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีความสามารถของลูกค้าเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และหรือระบบการซื้อขายของ ORO FINTECH LTD. หรือความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือธุรกรรม

  7. ORO FINTECH LTD. ไม่ใช่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับใด ๆ ของลูกค้า เนื่องจากเหตุผลความล้มเหลวในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือความล้มเหลวของเครือข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือการถูกโจมตีด้วยการเจาะข้อมูล

  8. ลูกค้าได้รับคำเตือนว่าเมื่อซื้อขายบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากสิ่งอื่น:

   • ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และคุณภาพของการเชื่อมต่อที่ไม่ดี

   • ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ของ ORO FINTECH LTD.’s หรือของลูกค้า ฟังก์การทำงานที่ผิดพลาด หรือใช้งานผิด/p>

   • อุปกรณ์ของลูกค้าทำงานที่ไม่ปกติ

   • การตั้งค่าผิดพลาดของเทอร์มินัลลูกค้า

   • เทอร์มินัลลูกค้าอัปเดตล่าช้า

 5. เลเวอเรจ

  ลูกค้าต้องเข้าใจว่าเลเวอเรจในการซื้อขาย เงินประกันอาจส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อบัญชีการซื้อขายของพวกเขา แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในอัตราแลกเปลี่ยนและราคาของตราสาร ก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ลูกค้าสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นของพวกเขา ลูกค้าเข้าใจในที่นี้ว่าลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการใช้งานเงินลงทุน และบัญชีของพวกเขาว่ามีความเสี่ยง

 6. SLIPPAGE

  ความผันผวนในตลาดอาจสร้างเงื่อนไขซึ่งทำให้คำสั่งซื้อดำเนินการตามคำสั่งได้อยาก เพราะว่าราคาอาจต่างกันหลาย pips เนื่องจากความเคลื่อนไหวที่รุนแรงของตลาด แม้ว่าผู้ซื้อขายกำลังมองหาการดำเนินงานตามคำสั่งในราคาที่เหมาะสม ตลาดก็อาจเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน และคำสั่งซื้อขายจะถูกยกเลิกที่ราคาถัดไปหรือที่มูลค่าตลาดยุติธรรม ในลักษณะเดียวกันก็คือ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้สลิปเพจถ้าสภาพคล่องที่เพียงพอไม่มีขึ้นเพื่อดำเนินการตามคำสั่งการซื้อขายทั้งหมดตามราคาที่ร้องขอ

  เมื่อมีการเรียกใช้งานการหยุด มันจะกลายเป็นคำสั่งซื้อตลาดที่ดีที่สุด และจะไม่มีการรับประกันว่ามันจะถูกยกเลิกที่ราคาที่ให้ไว้ตามที่ระบุ ดังนั้น คำสั่งซื้อการหยุดอาจทำให้เกิดสลิปเพจที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด

 7. แพลตฟอร์มการซื้อขาย

  ลูกค้ารับทราบว่าแหล่งที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวของการเสนอราคา คือ จากฟีดเซิร์ฟเวอร์ตามเวลาจริง ลูกค้าได้รับคำเต่อนว่าการเสนอราคาในเทอร์มินัลลูกค้านั้นไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัลลูกค้า และเซิร์ฟเวอร์อาจถูกรบกวนในบางจุด และการเสนอราคาบางตัวอาจมาไม่ถึงเทอร์มินัลลูกค้า

  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อลูกค้าปิดหน้าต่างการวาง/การแก้ไข/การลบคำสั่งซื้อขาย หรือหน้าต่างตำแหน่งเปิด/ปิด คำแนะนำ ซึ่งได้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้