นโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย

ORO FINTECH LTD (‘บริษัท’) มุ่งเน้นในการปกป้องความเป็นส่วนตัว และการเก็บความลับของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มาจากลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์จากลูกค้า

การเก็บรวบรวม และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นบทบัญญัติของการบริกา รและการเข้าถึงบัญชี รวมทั้งกิจกรรมการซื้อขาย ข้อมูลที่ให้ระหว่างขึ้นตอนการลงทะเบียน เช่น วันเดือนปีเกิดของลูกค้า ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่อาศัย และหรือที่อยู่ของธุรกิจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของลูกค้า (เช่น หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล) ข้อมูลเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถยืนยันตัวตน และตรวจสอบลูกค้าได้ และเพื่อเปิดใช้งาน และให้บัญชีการซื้อขายแก่ลูกค้า และรหัส/รหัสผ่านสำหรับการเข้าถึง และเพื่อการติดต่อกับลูกค้าและข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นที่พร้อให้บริการ

บริษัทยังสามารถรับข้อมูลจากการที่ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ หน้าเชื่อมต่อ หรือช่องทางการสื่อสารที่ระบุ ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง การเยี่ยมชมพื้นที่ของเว็บไซต์ การเข้าดูหน้าต่าง ๆ ความถี่ และระยะเวลาของการเยี่ยมชม ที่อยู่ไอพี พารามิเตอร์การยืนยันคอมพิวเตอร์ ประเภทของธุรกรรมที่ดำเนินการ เอกสารที่ดาวน์โหลด การคลิกเมาส์ กิจกรรมการเคลื่อนไหว และการเลื่อนเมาส์ขึ้น-ลง

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิตินิรนาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถเฝ้าตรวจสอบ และปรับปรุงบริการที่นำเสนอสำหรับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับบุคคลที่สาม

การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า

ช่วงเวลาที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ลูกค้าอาจถูกร้องขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ รวมถึงเอกสารการยืนยันตัวตนที่ต่ออายุ ข้อมูลการติดต่อที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว

นอกจากนี้ ลูกค้าอาจแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลได้ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามคำแนะนำจากลูกค้า และจะลบข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้ทิ้งไป ยกเว้นในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อบังคับและทางกฎหมาย และหรือเพื่อให้บริการลูกค้าตามที่ร้องขอ หรือเพื่อเก็บรักษาบันทึกสำหรับธุรกิจ

การโอนถ่ายข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการโอนถ่ายจากบริษัทไปยังบุคคลที่สามที่อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป รวมถึงนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้แล้วในนโยบายนี้

บุคคลที่สามดังกล่าวอาจหมายถึง นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธนาคาร และสถานบันเครดิตอื่น ๆ ระบบการชำระเงินและผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ตัวแทนการตลาด และสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการซึ่งบริษัททำสัญญาด้วยและเป็นนิติบุคคลภายในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับเรา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตน และตรวจสอบการยืนยันตัวตนของลูกค้า บริษัทจะถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะให้ความมั่นใจความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกส่งต่อ

บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามถ้าได้รับคำสั่งจากหน่วยงานที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานอัจฉริยะทางการเงิน ตำรวจ สำนักงานของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ด้านภาษี ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือถ้าจำเป็นโดยกฎหมาย หรือในกรณีที่บริษัทตัดสินใจได้ว่าการแบ่งปันข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และหรือต่อตัวบุคคล

การโอนย้ายข้อมูลไปยังนิติบุคคลซึ่งอยู่ภายในกลุ่มบริษัทเดียวกับเราจะมีการจำกัดและเมื่อจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของการให้บริการไปยังลูกค้า

การดำเนินการสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา หมายถึงว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอม และมีความชัดเจนในการโอนย้ายดังกล่าว

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์เล็ก ๆ ของข้อมูล ที่ส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลขประจำตัวหรือมูลค่าที่เฉพาะ หรือ ซึ่งได้ถูกจัดเก็บบนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ตามที่ลูกค้าได้ใช้งานเว็บไซต์ และหรือซอฟต์แวร์การซื้อขายของบริษัท บริษัทใช้งานคุกกี้สำหรับการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อการบำรุงรักษาเว็บไซต์

บริษัทอาจใช้งานทั้งชั่วโมงคุกกี้ไอดีและคุกกี้ประจำ ชั่วโมงคุกกี้ไอดีจะหมดอายุเมื่อลูกค้าปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ประจำยังคงอยู่ในฮาร์ดไดร์ฟของลูกค้าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุกกี้ประจำทำให้บริษัทติดตาม และวางเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งและความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บุคคลที่สามอาจมีการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และอาจใช้คุกกี้ของพวกเขาเอง

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทพยายามอย่างยิ่งเพื่อรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเป็นการมั่นใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัย การรวบรวม และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าระบุไว้จะไม่ถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด ขณะที่ระบบและขั้นตอนดังกล่าวจะลดความเสี่ยงของการละเมิดการรักษาความปลอดภัย พวกเขาก็จะไม่ให้การรักษาความปลอดภัยที่แน่นอน ดังนั้นบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการจะได้รับการยกเว้นจากการทำผิดกฎหมาย ฟังก์ชั่นการทำงานที่ผิดพลาด การสกัดกั้นที่ผิดกฎหมาย หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไปยังข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในที่นั้นและไปยังความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอื่น ๆ หรือการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวของลูกค้าบน หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงหน้าเชื่อมต่อการสื่อสาร) ว่าจะยังคงความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า

ลูกค้าอาจแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลได้ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามคำแนะนำจากลูกค้า และจะลบข้อมูลที่ได้มาก่อนหน้านี้ทิ้งไป ยกเว้นในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อบังคับ และทางกฎหมาย และ หรือเพื่อให้บริการลูกค้าตามที่ร้องขอหรือเพื่อเก็บรักษาบันทึกสำหรับธุรกิจ

ลิงค์

เมื่อลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท พวกเขาสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยนี้จะไม่ถูกใช้งานที่เว็บไซต์อื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขา

การบังคับใช้ และการแก้ไข

การที่ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียน หมายถึงว่าลูกค้าเห็นด้วยและให้ความยินยอมต่อบทบัญญัติทั้งหมดที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ รวมถึงการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปลี่ยนและอัปเดตเงื่อนไขของนโยบายนี้เป็นบางครั้ง เวอร์ชั่นล่าสุดจะพร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าได้รับการแนะนำว่าควรเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการรับข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากลูกค้ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยนี้และการบังคับใช้ กรุณาติดต่อไปที่: [email protected]