Användarvillkor

ORO FINTECH LTD (“Företaget”) är ett företag registrerad i Seychellerna med förstagsnummer 8425077-1.

Företagets registrerade adress är Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex Mont Fleuri, Mahe, Seychellerna. Företaget är godkänt av Financial Services Authority på Seychellerna med licensnummer SD046.

Användandet av webbplatsen regleras av de punkter som anges i detta dokument. Dokumentet utgör ett avtal mellan Företaget och Kunden:

Information på webbplatsen

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats är baserad på uppgifter som mottagits från tillgängliga och välrenommerade källor samt rapporter och/eller andra pålitliga källor.

Informationen är dock inte verifierad eller faktakontrollerad av Företaget och Företaget garanterar inte att informationen är fullständig, exakt eller pålitlig.

Klienten godkänner att aldrig hålla Företaget, på något sätt, ansvarigt för någon typ av skada och/eller förlust orsakad, eller möjligen orsakad av, användandet av webbplatsen och/eller den information som presenterats på den oavsett om detta är ett resultat av fel, otillgänglighet och/eller andra faktioner som kan få den existerande webbplatsen, eller dess tjänster, att inte fungera korrekt, på grund av internetfel och/eller datafel, fel hos internetleverantören och/eller Företagets datorer och/eller Klientens dator..

När den information som anges på webbplatsen och den information som anges i Företagets register skiljer sig åt och/eller inte stämmer överens är det informationen som anges i Företagets register som har företräde. Företaget ska inte, på något sätt, hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för någon form av skada och/eller förlust som drabbat eller möjligen drabbat Klienten på grund av Klientens tilltro till den existerande webbplatsen och, mer specifikt, den information som anges på den.

Copyright

Informationen som presenteras på webbplatsen (inklusive själva webbplatsen som sådan), samtliga program på webbplatsen som kan laddas ner och användas via den samt alla ytterligare element som finns på webbplatsen lyder under gällande internationella copyrightlagar.

Användandet av webbplatsen lyder under kategorin fair use som bara används när användandet påverkas i enlighet med de gällande internationella copyrightlagarna. Kopiering, ändring, distribuering och kommersiellt användande av den information som anges på webbplatsen är förbjudet om inte uttryckligt skriftligt godkännande givits av copyrightinnehavarna.

Ändringar i villkoren

Företagets förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, när som helst ändra webbplatsen med ett extra tillägg, en förändring och/eller avbrytande av något av webbplatsens villkor och/eller tillägg, förändring och/eller avslut helt eller delvis av de tjänster som tillhandahålls av Företaget. Klienten har inte rätt att begära ersättning för skador och/eller kompensation för skador som påståtts ha uppträtt på grund av tidigare nämnda förändringar, tillägg eller avbrott.

Riktlinjer för motverkan av pengatvätt och inlämnande av dokumentation

Det är viktigt att Företaget verifierat identiteten hos alla sina Klienter enligt de gällande Riktlinjerna för Motverkande av Pengatvätt som gäller under relevanta lokala och internationella lagar. Vid registrering ombeds Klienten att lämna in uppdaterade och relevanta kopior av olika dokument i identifikationssyfte inom 15 dagar från aktivering av respektive konto. Skulle Klienten inte uppfylla dessa önskemål kommer detta resultera i omedelbar avstängning av Klientens konto fram till dess att de önskade dokumenten lämnats in till Företaget. För ytterligare information eller frågor gällande Företagets ansvar kontakta oss via e-post till: [email protected].

Användande av program från tredje part

Webbplatsen kan innehålla och godkänna nerladdning av program som inte skapats och/eller distribueras av Företaget (”Program från utomstående”), och program som skapats av och/eller distribueras av Företaget. Företaget och/eller tillverkarna av Program från utomstående är inte på något sätt ansvariga för skador som kan ha uppstått som ett resultat av nerladdningen och/eller användandet av de program som finns tillgängliga för nerladdning och/eller användning via Företagets webbplats.

Dessa Villkor är utfärdade i enlighet med de Villkor (Klientvillkor) som godkänts av klienten och utgör ett signerat kontrakt mellan Företaget och Klienten. Dessa Villkor innebär ingen förändring eller något återtagande av de villkor som angivits i sagda kontrakt.