Riskvarning

ORO FINTECH LTD. är ett limited liability company som lyder under och är registrerat enligt Seychellernas lagar med företagsnummer 8425077-1. Företagets säte är beläget på Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex Mont Fleuri, Mahe, Seychellerna. Företaget är auktoriserat av Financial Services Authority i Seychellerna med värdepappershandlarens licensnummer SD046.

 1. RISKVARNING

  Klienten godkänner härmed att användandet av webbplatsen sker helt på egen risk.

  Risken finns att klienten kan förlora alla hans/hennes ursprungliga investeringar och därför ska klienten aldrig investera pengar denne inte har råd att förlora. Klienten ska alltid vara medveten om de risker som finns i relation till handel med digitala optioner och alltid söka råd från en utomstående finansiell rådgivare i de fall då Klienten har frågor eller tvivel.

  1. Denna varning gäller alla blivande Klienter och ska läsas mycket noggrant av samtliga. Syftet med varningen är att förklara, rättvist, klart och i allmänna termer, de risker som finns vid investering med hjälp av finansiella instrument. Klienten måste förstå att dessa risker betyder att denne kan förlora sina pengar i samband med trading. Denna friskrivning är enbart som information och ska inte ses som en komplett lista över alla potentiella risker.

 2. ALLMÄNNA RISKER

  ORO FINTECH LTD. vill uppmärksamma Klienten på följande, icke-uttömmande, lista över risker:

  1. ORO FINTECH LTD. kan inte garantera säkerheten hos det första kapitalet i Klientens portfölj och/eller dess värde och andra pengar investerade av Klienten i det Finansiella instrumentet.

  2. Klienten godkänner att värdet hos investeringarna i de Finansiella instrumenten kan variera både uppåt och nedåt. Klienten godkänner också möjligheten att instrumentet, när som helst, kan bli värdelöst trots den information (som visar på motsatsen eller det samma) som erbjuds av ORO FINTECH LTD.

  3. Klienten är medveten om att den information som finns angående ett Instruments tidigare resultat inte på något sätt är en garanti för dess nuvarande och/eller framtida resultat. Användandet av historiska uppgifter är inte på något sätt en garanti eller ger en säker förutsägelse angående nuvarande och/eller framtida resultat för det Finansiella resultat som informationen omfattar.

  4. ORO FINTECH LTD. vill påtala att alla de transaktioner som kan göras via företagets tjänster är av spekulativ natur. Företaget vill även påtala att stora förluster kan inträffa under mycket kort tid.

  5. Klienten ska även vara medveten om att det finns tillfällen då det Finansiella instrumentet inte kan bli direkt tillgängligt (till exempel som ett resultat av minskad efterfrågan). Klienten inser även att denne, i dessa fall, kanske inte har möjlighet att sälja sagda Finansiella instrument eller på enkelt sätt få information om dess värde och/eller omfattningen av eventuella risker.

  6. När Finansiella instrument används i en annan valuta än den valuta som används i Klientens hemland kan förändringar i växlingskursen ha en negativ inverkan på det Finansiella instrumentets värde, pris och resultat.

  7. Klienten ska vara medveten om att en beställning kan vara svår, eller omöjlig, att genomföra vid vissa marknadsförhållanden. Dessutom vill ORO FINTECH LTD. påtala för klienten att ORO FINTECH LTD. kan agera via Banker och Mäklare vars intressen är de motsatta mot klienten.

 3. AVGIFTER OCH SKATTER

  1. Klienten ska vara medveten om att förändringar i klientens personliga omständigheter, förändringar i hemland eller andra faktorer kan utgöra en risk för att klientens investeringar i de Finansiella Instrumenten kan bli skatteskyldiga och/eller belagda med annan avgift. ORO FINTECH LTD. kan inte garantera att Klienten inte måste betala skatt och/eller andra avgifter. Klienten har ett eget ansvar för att informera sig om, och betala, eventuella skatter och avgifter som gäller för dennes investeringar.

  2. ORO FINTECH LTD. rekommenderar att klienten skaffar sig information gällande alla avgifter som kan behöva betalas innan det att Klienten börjar investera. I händelse av att avgifter finns som inte uttrycks i en viss summa (ex. som uttrycks som ett spread) måste Klienten be om en skriftlig förklaring, inklusive exempel, för att säkerställa att han verkligen förstår vad sådana avgifter betyder i rena pengar.

  I enlighet med nuvarande regelverk kan ORO FINTECH LTD. vara tvingade att spara Klientens pengar på ett konto skiljt från andra Klienters kapital samt från ORO FINTECH LTD:s eget kapital. Klienten är härmed varnad att detta kan innebära att Klienten inte är fullständigt skyddad.

 4. TEKNISKA RISKER

  1. När klienten genomför transaktioner i ett elektroniskt system kan Klienten utsättas för risker tillhörande systemet (inklusive trasig hård- eller mjukvara (internet/servrar)). Resultatet av systemfel kan resultera i att Klientens beställning inte kan genomföras enligt dennes önskemål eller inte kan genomföras alls. ORO FINTECH LTD. kan inte, och ska inte, ha någon ersättningsskyldighet i dessa fall.

  2. Klienten ska informeras om att denne själv är ansvarig för de risker för finansiella förluster som orsakats på grund av felaktig information, kommunikation, elektronik eller våra system.

  3. Klienten är medveten om att okrypterad information som skickas via e-post inte skyddas från otillåten tillgång. Klienten kan vid vissa tillfällen upptäcka en tillströmning av traders. Under denna tid kan Klienten få problem att ansluta via mobil eller till Tradingplattformen.

  4. Klienten måste också förstå att internet kan utsättas för händelser som kan påverka dennes tillgång till ORO FINTECH LTD:s webbplats och/eller tradingsystem, inklusive men inte begränsat till avbrott eller bortkopplade överföringar, fel på mjuk- eller hårdvara och avbruten internetuppkoppling. ORO FINTECH LTD har inget ansvar för skador eller förluster som uppstår på grund av ovanstående som är utom företagets kontroll eller för förluster, kostnader, ansvar eller utgifter (inklusive men inte begränsat till förlust av vinst) som är ett resultat av Klientens oförmåga att nå fram till ORO FINTECH LTDs webbplats och/eller Tradingsystem eller förseningar och/eller fel vid sändning av Beställningar och Överföringar.

  5. ORO FINTECH LTD. är inte en Internetleverantör och kan inte hållas ansvariga för misslyckande att uppfylla sina åtaganden mot Klienten på grund av problem med Internetuppkoppling, elavbrott eller angrepp av hackers.

  6. Klienten är härmed varnad för att trading på en elektronisk plattform innebär risker för finansiella förluster som kan vara en orsak av bland annat:

   • Fel på Klientens enheter, mjukvara eller en dålig internetuppkoppling;

   • Fel, skador eller felanvändning av ORO FINTECHs eller Klientens hårdvara eller mjukvara;

   • Fel på Klientens utrustning;

   • Fel inställningar på Klientens terminal;

   • Försenade uppdateringar av Klientens terminal.

 5. HÄVSTÄNGER

  Klienten måste förstå att hävstänger och marginaltrading kan ha allvarliga effekter på dennes tradingkonto. Även mindre förändringar i växlingskursen och instrumentets pris kan innebära att Klienten förlorar hela sin ursprungliga insättning. Klienten anses härmed informerad om att det är denne som är eget ansvarig för användandet av dennes eget kapital och riskbedömningar.

 6. SLIPPAGE

  Volatiliteten hos marknaden kan skapa villkor där beställningar är svåra att genomföra eftersom priserna kan vara flera pips bort på grund av de extrema marknadsrörelserna. Även om tradern vill genomföra sin beställning vid ett visst pris kan marknaden ha rört sig en hel del och beställningen kommer då uppfyllas vid bästa möjliga pris eller rättvist marknadsvärde. Dessutom kan ökad volym också orsaka slippage om tillräcklig likviditet saknas för att kunna genomföra alla investeringar till önskat värde. Så snart ett stopp aktiverats kommer det bli en Bästa möjliga marknadsbeställing och det finns då inga garantier att detta kommer uppfyllas vid ett visst pris. Därför kan stopp-ordrar drabbas av slippage beroende på marknadsvillkoren.

 7. TRADINGPLATTFORMEN

  Klienten är härmed medveten om att den enda pålitliga källan till Prisuppgifter återfinns i Serverns flöde. Klienten varnas att uppgifterna i Klientens terminal inte är pålitliga eftersom uppkopplingen mellan Klientens terminal och servern kan avbrytas och att vissa prisuppgifter då helt enkelt inte kommer nå Klientens terminal.

  Klienten ska även vara medveten om att när denne stänger en beställning lägger/ändrar/raderar eller öppnar/stänger kommer instruktionen, efter att denna skickats till servern, inte att kunna avbrytas.