Integritets- och Säkerhetspolicy

ORO FINTECH LTD (”Företaget”) arbetar alltid för att skydda Klienternas integritet och personuppgifter enligt gällande regelverk. Företaget samlar bara in de uppgifter som är nödvändiga för Företagets affärer med Klienten.

Denna Integritets- och Säkerhetspolicy förklarar hur företaget samlar in, underhåller, använder och skickar Klientens personuppgifter, inklusive uppgifter som samlats in under Klientens besök på webbplatsen.

Insamling och användande av Klientens personuppgifter

Klienten måste uppge personuppgifter till Företaget för att etablera affärsförhållandet, för att företaget ska kunna ge sina tjänster och för att Klienten ska få tillgång till tradingkonto/aktiviteter. Uppgifterna som lämnats under registreringsprocessen kan innehålla; Klientens födelsedatum, fullständiga för- och efternamn, fullständig bostads- och/eller affärsadress, information om Klientens ID-dokument (dvs. Pass / ID-kort) och kontaktuppgifter (ex. mobilnummer, e-postadress). Denna information möjliggör för Företaget att identifiera och verifiera Klienten, aktivera och underhålla Klientens tradingkonto och kod/lösenord samt för att kontakta Klienten med information om tillgängliga tjänster, produkter och kampanjer.

Företaget samlar också in information från Klienten då denne besöker webbplatsen, dedikerade användargränssnitt eller kommunikationskanaler, tradingmjukvara eller plattformar. Denna information kan omfatta de sidor och områden av sidor som besökts, sidor som setts, frekvens och varaktighet av besöken, Internetprotokoll (IP)-adress, datorns identifierande parametrar, typer av genomförda transaktioner, nedladdade dokument, musklick, musrörelser och bläddring.

Företaget samlar också anonym statistisk information för att kunna garantera att företaget kan uppfylla klienternas behov. Genom att samla in denna typ av uppgifter kan Företaget övervaka och förbättra de tjänster som företaget erbjuder till existerande och potentiella klienter. Företaget kan dela med sig av denna information till utomstående källor.

Uppdatering av Klientens information

Under tiden som Klienten har ett affärsförhållande med Företaget kan Klienten då och då ombedjas att uppge personuppgifter som behövs för att upprätthålla sagda förhållande. Detta kan inkludera förnyade identifikationsdokument eller uppdaterade kontaktuppgifter.

Dessutom måste Klienten informera Företaget vid förändringar i personuppgifterna. Företaget ska förändra Klientens personuppgifter i enlighet med Klientens instruktioner och radera de tidigare uppgifterna förutom i de fall då Företaget måste spara relevanta personuppgifter enligt gällande regelverk och/eller för att kunna ge Klienten de tjänster som efterfrågas eller för att upprätthålla affärsakter.

Överförande av uppgifter till utomstående

Personuppgifter kan enbart överföras från Företaget till utomstående inom Europiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) samt till utomstående utanför EEG i de syften som angetts i detta dokument.

Utomstående kan innefatta Revisorer, Juridiska ombud, Banker och andra Kreditbolag, Betalningssystem och Betaltjänstleverantörer, Marknadsförings- och Kundtjänstföretag, Tjänsteleverantörer med vilka Företaget samarbetar samt underleverantörer tillhörande samma Företagsgrupp som Företaget.

I identifieringssyfte och för att verifiera Klientens identitet måste Företaget, enligt gällande regelverk, skicka klientens uppgifter till en utomstående tjänsteleverantör som har möjlighet att genomföra denna typ av identifiering. Företaget måste garantera integriteten och säkerheten hos de skickade uppgifterna.

Företaget förbehåller sig rätten att överföra Klientens uppgifter till utomstående om detta krävs av reglerande myndighet, allmänna myndigheter, finansinspektionen, polis, landets myndigheter, skatteverk och andra polisiära myndigheter om detta krävs enligt lag eller om Företaget gör bedömningen att detta är nödvändigt för att förhindra hotande fysisk skada på egendom och/eller person.

Överföring av information inom samma Företagsgrupp som Företaget är begränsad och sker enbart när så är nödvändigt för att fortsätta erbjuda tjänsten till Klienten.

Genom att fortsätta affärsförhållandet har Klienten gett sitt uttryckliga godkännande till ovanstående överföringar.

Cookies

Cookies är små filer innehållande information som oftast innehåller ett unikt identifikationsnummer eller värde och som lagras på datorns hårddisk efter att Klienten använt Företagets webbplats(er) och/eller tradingmjukvara. Företaget använder sig av cookies för effektiv drift och underhåll av webbplatsen.

Företaget kan använda både sessions-ID-cookies och kvarstående cookies. En sessions-ID-cookie tas bort efter att Klienten stänger webbläsaren. En kvarstående cookie sparas på Klientens hårddisk under en längre tidsperiod. Kvarstående cookies gör det möjligt för Företaget att spåra och hitta platser av intresse för webbplatsens besökare och för att förbättra deras upplevelser vid besöken till Företages webbplats(er). Utomstående kan få tillgång till Företagets webbplats(er) i underhållssyfte och kan då använda sina egna cookies.

Säkerhet

Företaget gör sitt yttersta för att sätta upp lämpliga säkerhetsåtgärder så att säkerheten och integriteten för Klientens personuppgifter inte hamnar i fel händer. Medan sådana system och processer kan minska risken för säkerhetsluckor kan de aldrig ge fullständigt skydd. Därför kan Företaget inte garantera att tjänsterna är helt säkra från stölder, fel, olagliga intrång eller otillåten tillgång till den information som lagras i servern. Företaget kan inte garantera att Klientens privata kommunikation på eller via Företagets webbplats(er) (inklusive kommunikationstjänster) kommer förbli privat.

Uppdatering av Klientens information

Klienten ska informera företaget vid förändringar i personuppgifterna. Företaget ska ändra Klientens personuppgifter i enlighet med klientens instruktioner och radera föregående uppgifter förutom i de fall då Företaget måste spara relevanta uppgifter enligt gällande regelverk och/eller för att förse Klienten med de önskade tjänsterna eller för att spara i affärsakter.

Länkar

När Klienten använder Företagets webbplats(er) kan denne följa länkar till andra webbplatser. Denna Integritets- och Säkerhetspolicy gäller inte dessa webbplatser. Företaget tar inget ansvar för några personuppgifter som samlats in av utomstående via dessa andra webbplatser.

Upprätthållande och Förändringar

Genom att fortsätta registreringsprocessen godkänner Klienten alla de villkor som anges i denna Policy inklusive insamling, sparande och användande av personuppgifter och överföring till utomstående.

Företaget kan ändra och uppdatera villkoren i denna Policy. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig på Företagets webbplats. Klienten rekommenderas att besöka webbplatsen med jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterad gällande information i förhållande till personuppgifter.

Om Klienten har några frågor eller funderingar gällande denna Integritets- och Säkerhetspolicy och dess upprätthållande kan denne skicka dessa till: [email protected].