Ordlista

Ordlista

Å A B C D E F G H I K L M N O Ö P R S T U V

Å

En återhämtning av värdet efter en tid av nedgång.

A

Den australiensiska dollarn

En transaktion som äger rum omedelbart medan medlen byter ägare normalt inom 24 timmar efter handeln har ägt rum.

Aktuellt marknadsvärde. Betalning av avistatransaktioner äger normalt rum inom två arbetsdagar.

B

Avdelningar och processer som används för att avgöra finansiella transaktioner som till exempel skriftliga bekräftelser eller betalning av transaktioner, förning av register).

En marknad som utmärks av en längre period av sjunkande priser åtföljd av utbredd pessimism.

En investerare som tror att priserna/marknaden kommer att gå ned.

A type of chart which consists of four significant points: the high and the low prices, which form the vertical bar, the opening price, which is marked with a little horizontal line to the left of the bar, and the closing price, which is marked with a little horizontal line of the right of the bar.

Den valuta som en investerare eller emittent gör sin bokhållning i; den valuta som andra valutor är noterad mot. På forex-marknaden är den amerikanska dollar normalt betraktad som `basvaluta` för noteringar vilket innebär att noteringar uttrycks som en enhet av $1 USD per den andra valutan noterad i paret.

Priset eller kursen som en villig säljare är beredd att sälja för.

Ett dokument som byts ut mellan motparterna I en transaktion som bekräftar villkoren för denna transaktion.

Process där en transaktion förs in I motpartens räkenskapsböcker och register. Betalningen av en valutahandel kan men behöver inte innehålla ett fysiskt utbyte av valutor.

En lista över transaktioner med resten av världen under en viss tidsperiod. Här ingår varor, tjänster och kapitalflöden.

BNP - Bruttonationalprodukt – Bruttonationalprodukt plus inkomst från investeringar eller arbete utomlands.

En person som använder diagram och kurvor och tolkar historisk data för att hitta trender och förutsäga framtida rörelser. Kallas även teknisk handlare.

En handlare som regelbundet noterar både bud och inköpspris och står beredd att skapa en tvåsidig marknad för ett finansinstrument.

Bundesbank, Tysklands centralbank

Det pris som en köpare är beredd att köpa för; det pris som erbjuds för en valuta.

C

En myndighet eller semimyndighet som hanterar ett lands monetära politik och trycker ett lands valuta. I USA heter till exempel centralbanken Federal Reserve, och andra kallas ECB, BOE, BOJ.

Processen då en transaktion avslutas.

Växlingskurs mellan två valutor uttryckt i en tredje valuta. Cross rate betraktas som icke-standard I det land där valutaparet noteras. Till exempel skulle en notering med GBP/CHF betraktas som en cross rate I USA medan det skulle betraktas som ett av de viktigaste valutapar som det handlas med i Storbritannien eller Schweiz.

D

Öppning och stängning av samma position eller positioner inom samma handelssession.

Inlåning och utlåning av pengar. Den kurs vid vilken pengarna lånas in eller ut kallas deponeringskurs (eller depokurs). Bankcertifikat är handlingar som kan handlas med.

Ett kontrakt som ändrar värde I relation till prisförändringarna på en relaterad eller underliggande säkerhet, termin eller andra fysiska instrument. En option är det vanligaste derivativinstrumentet.

En avsiktlig anpassning nedåt av priset på en valuta, normalt genom ett officiellt utlåtande.

E

Centralbanken för den europeiska monetära unionen.

Den valuta som gäller inom den europeiska monetära unionen (EMU) och som ersatte den europeiska valutaunionen (ECU).

F

En officiell valutakurs som sätts av ekonomiska myndigheter för en eller flera valutor. I praktiken fluktuerar även fasta växelkurser mellan fastställda övre och lägre band vilken kan leda till ingrepp från myndigheterna.

USA:s Centralbank.

Federal Reserves monetära kommitté.

Då man samtidigt köper en valuta och säljer en annan på en over-the-counter marknaden. De flesta större FX noteras gentemot den amerikanska dollarn.

FRA's är transaktioner som gör att man kan låna/låna ut till en viss ränta för en viss tidsperiod I framtiden.

Front Office består normalt av handlarrummet och andra viktiga affärsaktiviteter.

Analysis av ekonomisk och politisk information med avsikten att förutsäga den framtida utvecklingen på en finansmarknad.

G

De fem ledande industriella nationerna USA, Tyskland, Japan, Frankrike, Storbritannien.

De sju ledande industrinationerna USA, Tyskland, Japan, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Italien.

Totala värdet på ett lands produktion, inkomst eller utgifter som genererats inom ett lands fysiska gränser.

En order som lämnas till handlaren att köpa eller sälja till ett fast pris. GTC kommer att ligga kvar tills den har genomförts eller dragits tillbaka.

H

Värdet på ett lands export minus dess import.

En person eller ett företag som agerar som huvud- eller motpart vid en transaktion. Huvudparten intar den ena sidan av positionen och hoppas att göra vinst genom att stänga ute positionen i en annan transaktion med en annan motpart. I motsats till en handlare är en mäklare en person eller ett företag som agerar som en mellanhand och sammanför köpare och säljare mot en avgift eller provision.

En marknad som utmärks av en längre period av stigande priser. (Motsatsen till baisse

En investerare som tror att priserna/marknaden ska gå upp.

Kallas även marginal. Förhållandet mellan den summa som används I en transaktion till den säkerhetsdeponering som krävs.

A position eller kombination av positioner som minskar risken för din primära position.

Normalt den högsta betalkursen och den lägsta betalkursen på det underliggande instrumentet för innevarande handelsdag.

I

Samtidig köp och försäljning av en valuta för leverans dagen efter.

En ekonomisk situation där priset på konsumtionsvarorna går upp vilket leder till att köpkraften går ned.

Ingrepp från en centralbank med avsikt att påverka värdet på den egna valutan genom att gå in på marknaden. Samordnade insatser avser ingrepp av ett antal centralbanker med avsikt att kontrollera växelkurser.

Den första inbetalningen på säkerhetspapper som krävs för att kunna ingå en position som garanti för framtida prestationer.

Valutakurser som de stora internationella bankerna erbjuder andra internationella banker.

Ett utbyte av två skuldeförpliktelser som har olika betalningsflöden. Det handlar normalt om utbyte av två parallella lån; ett fast och den andra rörligt.

K

Namnet på dollar I Nya Zealand.

Lista över alla transaktioner.

Standardenheten för handel.

När man är `kort` säljer man ett instrument utan att man äger det och även när man intar en kort position och förväntar sig att priset ska gå ned så att man kan köpa tillbaka det I framtiden med vinst.

En investeringsposition som drar fördel av en sänkning i marknadsvärdet. När basvalutan I paret säljs sägs det att positionen är kort.

Priset på en valuta jämfört med en annan.

L

En position för inköp av mer av ett instrument än vad som säljs, d.v.s. en ökning i värde om marknadspriset ökar.

En position som går upp I värde om marknadspriset går upp. När basvalutan I paret köps betraktas positionen som lång.

Ekonomiska faktorer som tas med I beräkningen då man förutsäger framtida ekonomiska aktiviteter d.v.s. arbetslöshet, konsumentprisindex, detaljhandelssiffror, Personlig inkomst, primeränta, diskonteringsränta, och Federal Funds Rate (den ränta till vilken amerikanska finansinstitut lånar varandra pengar).

En faktisk leverans där båda sidor överför ägandeskap av de valutor som handlats med.

The London Inter-Bank Offered Rate. Stora internationella banker använder LIBOR när de lånar från andra banker.

Stängning av en befintlig position motsvarande transaktion.

Marknadens möjlighet att godta stora transaktioner med ringa eller ingen effekt på prisstabiliteten.

Den kanadensiska dollarn.

M

En person eller ett företag som agerar som mellanhand och sammanför köpare och säljare vanligtvis mot avgift eller provision. En `handlare`, å andra sidan, satsar pengar och intar en ensidig position där han hoppas att göra vinst genom att stänga ute en annan spelares position i en transaktion.

Det nödvändiga egna kapitalet som en investerare måste deponera för att säkerställa en position.

En order att köpa/sälja till bästa pris när ordern når marknaden.

Den deltagare, antingen en bank eller kund med vilken en ekonomisk transaktion genomförs.

N

Ett riktgivande marknadspris; visar det högsta budet och/eller lägsta utbudet på ett värdepapper som finns vid en viss tidpunkt.

O

Obligationer är instrument som går att handla med (debt securities) som emitteras av en låntagare för att anskaffa kapital. De betalar antingen fast eller rörlig ränta även kallad räntekupong. När räntan går ner går obligationspriserna upp och tvärtom.

En villkorad order där utförandet av en del av ordern automatiskt utesluter den andra delen.

Skillnaden mellan det högsta och det lägsta priset på en termin (future) som uppnåtts under en viss börssession.

En överenskommelse där innehavaren har möjlighet att köpa/sälja en viss säkerhet till ett visst pris inom en viss tidperiod. Två typer av optioner – köp och sälj. Köp innebär att man har rätt att köpa medan sälj innebär rätten att sälja. Det går att skriva eller köpa köp och säljobligationer.

En order är en instruktion från en kund till en mäklare att handla. En order kan innebära handel till ett förutbestämt eller marknadsvärde. Den kan stå kvar tills den är genomförd eller tills stängningsdags.

Ö

En order som kommer att genomföras när marknaden når det angivna värdet. Associeras normalt med Good till Cancelled Orders (God tills annullerad).

En aktiv transaktion med motsvarande orealiserade P & L, som inte uppvägs av en liknande och motsatt transaktion.

P

Termen används på valutamarknaden för att representera den minsta inkrementella rörelsen som en växelkurs kan göra. Beroende på sammanhanget gäller det normalt en baspoäng (0.0001 när det gäller EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF och .01 när det gäller USD/JPY).

En position är en ståndpunkt som handlaren tar och som uttrycks genom köp och försäljning. Det kan handla om mängden valuta som antingen ägs eller ska betalas av en investerare.

En transaktion som står kvar till nästa arbetsdag.

En enhet med vilken man mäter storleken på en transaktion. Värdet på överenskommelsen motsvarar alltid ett heltal.

På valutamarknaderna är det antalet poäng som lagts till avistapriset för att fastställa framtida eller terminspriser.

En transaktionsavgift som en mäklare tar ut.

R

Denna typ av transaktion avser försäljning av ett instrument som sedan köps tillbaka vid en angiven tidpunkt och datum. Genomförs på den kortfristiga valutamarknaden.

En term som används inom teknisk analys och som anger en viss prisnivå som en valuta inte kan gå över. Om situationen kvarstår och priset inte kan gå över denna nivå skapas ett mönster som normalt representeras av en rak linje.

För att försäkra sin egen risk används ekonomisk analys och handelstekniker.

Process där uppgörelsen av en affärsöverenskommelse flyttas fram till ett annat värdedatum. Kostnaden för denna procedur grundar sig på skillnaden I ränta mellan de båda valutorna.

S

Summan av alla tillgångar på kontot

Handlare redovisar sina positioner på två sätt: periodisering eller mark-to-market. Ett periodiseringssystem redovisar endast kassaflöden när de inträffar vilket innebär att de bara visar vinst och förlust när de realiseras. Mark-to-market-metoden värderar handlarens böcker I slutet på varje arbetsdag med hjälp av de avslutande marknadskurserna eller omvärderingspriserna. All vinst och förlust bokas och handlaren startar nästa dag med en nettoposition.

Skillnaden mellan priserna på bud och anbud; används till att mäta marknadslikviditet. En mindre spridning innebär normalt hög likviditet.

Exponering för utländsk valuta som inte längre existerar. Processen då man stänger en position innebär att man säljer eller köper en viss summa av en valuta för att uppväga samma summa I en öppen position. Detta gör att positionen är 'square'.

En typ a diagram som består av fyra viktiga saker: höga och låga priser vilka visas med en stående stapel, öppningspris, som visas med hjälp av en liten horisontell linje till vänster om stapeln och stängningspris som visas med hjälp av en liten horisontell linje till höger of stapeln.

Ett diagram som anger handelsintervallet för hela dagen samt för öppnings och stängningspriset. Om öppningspriset är högre än stängningspriset är rektangeln mellan det öppna och det stängda priset skuggad. Om stängningspriset är högre än öppningspriset är området på diagrammet inte skuggat.

En teknik som används inom den tekniska analysen som anger ett visst pristak och prisgolv vid vilka växelkursen automatiskt kommer att justera sig själv. Motsats till resistans.

En instruktion att köpa/sälja till ett överenskommet pris. Man kan också ha en förutbestämd stop- order, där en öppen position automatiskt likvideras när ett visst pris har uppnåtts eller passerats.

En valutaswap är ett samtidigt köp och försäljning av samma summa av en viss valuta till en framtida växelkurs.

T

Ett försök att förutsäga priser genom att analysera marknadsdata som till exempel historik över prisutvecklingar och medelvärden, volymer, öppen ränta o.s.v.

Den förbestämda växelkursen för ett växelkurskontrakt som ska betalas vid ett överenskommet framtida datum, baserat på skillnaden i ränta mellan de två valutorna i fråga.

En skyldighet att handla med varor eller instrument till ett visst pris på ett datum I framtiden. Den största skillnaden mellan terminsaffärer och terminsköp är atterminsaffärer normalt handlas med via en börs (Exchange Traded Contacts - ETC), gentemot terminsköp som inte betraktas som Over The Counter (OTC) kontrakt. En OTC är vilket kontrakt som helst som INTE handlas med på någon börs.

Pips som läggs till eller dras ifrån växelkursen för att beräkna ett terminspris.

En minimal förändring I pris, uppåt eller nedåt.

Om man varken är lång eller kort är man trög eller fyrkantig. Man har en enhetlig bok om man inte har några positioner eller om alla positioner annullerar varandra.

Då både bud och utbudskursen noteras vid en Forex-transaktion.

U

En negativ handelsbalans eller betalningar.

Den ränta till vilken de amerikanska bankerna är villiga att låna ut till sina viktigaste företagskunder.

V

En form av pengar som givs ut av en regering eller centralbank och som används som lagligt betalningsmedel och som ligger till grund för handeln.

En process där man drar fördel av utjämningen av priser på olika marknader genom att köpa eller sälja ett instrument och samtidigt inta en liknande eller motsatt position på en ansluten marknad för att kunna dra nytta av små prisskillnader.

De två valutor som en valutakurs består av, till exempel EUR/USD

Risken för att lida förlust på grund av en negativ ändring i valutakursen.

Den dag på vilket motparterna I en ekonomisk transaktion kommer överens om att reglera sina respektive åtaganden, d.v.s. utbyta betalningar. När det gäller avistatransatoiner infinner sig valuteringsdagen normalt två arbetsdagar framåt I tiden. Detta kallas också förfallodag.

En nedgång I en valutas värde på grund av marknadskrafterna.

En valuta genomgår en värdestegring när priset ökar som ett resultat av ökad efterfrågan; en ökning i tillgångens värde.

Den faktiska "realiserade" vinsten eller förlusten som blivit resultatet av handelsaktiviteter av Stängda Positioner, samt den teoretiska "orealiserade" vinsten eller förlusten på Öppna Positioner som har blivit Mark-to-Market.

Ett statistiskt mått på prisförändringarna på en marknad eller ett värdepapper med tiden och beräknas med hjälp av standardavvikelse. Associerad med hög volatilitet innebär en hög risknivå.

Antalet, eller värdet på, de värdepapper som det handlats med under en viss period.

Trading med FOREX/CFD:er innebär allvarlig risk för förlust av hela investeringen. Läs mer